เซ็นทรัล ศรีราชา

รายชื่อผู้โชคดีรางวัล Top Spender

40 Top Spenders รับฟรี คะแนนเดอะวัน 100,000 คะแนน จำนวนรวม 40 รางวัล

สำหรับลูกค้าที่มียอดใช้จ่ายสะสม 1,200,000 บาทขึ้นไปตลอดแคมเปญ มูลค่ารวม 4,000,000 คะแนน

 1. คุณวิทย์สรัช สุขวัฒนศิริ
 2. คุณจิรประภา มารยาตร์
 3. คุณณัฐวดี พรหมปัญญา
 4. คุณณฐพัฒธ์ วงศ์สารพิกูล
 5. คุณศรันญา จงนรังสิน
 6. คุณณัฐพิมล ตาคำ
 7. คุณนารา อิสรารังสรรค์
 8. คุณพงศกร แววแสนรัตน์
 9. คุณธัญญรัตน์ รุ่งเรืองมีดี
 10. คุณJUNJIE LI
 11. คุณฐิติวัชร์ โสมจันทร์
 12. คุณJIAN LI
 13. คุณวรา บุญมีพิพิธ
 14. คุณพิมพร คาร์ที
 15. คุณณัฐชนัญ จิตมงคลทอง
 16. คุณอนิลรัตน์ นิติสาโรจน์
 17. คุณพิสิฐ รุ่งนพคุณศรี
 18. คุณฉวีวรรณ นันทวงค์
 19. คุณณรงค์เลิศ งานเกื้อกูล
 20. คุณLI MA
 21. คุณรุศดา ณัทธรศิรภัส
 22. คุณขวัญแข ยงสืบชาติ
 23. คุณนที ยรรยงเกษมสุข
 24. คุณนุศรา บุญธรรม
 25. คุณกมลทิพย์ จิตรักไทย
 26. คุณภาสันต์ เผือกผ่อง
 27. คุณนันท์นภัส สุรีย์พงษ์
 28. คุณพรศยนัฐ เทพผดุงพร
 29. คุณอานนท์ อำนาจวิชญกุล
 30. คุณสภัทร์พร ธรรมาภรณ์พิลาศ
 31. คุณธนเกียรติ์ เดชวรรณสิทธิ์
 32. คุณมัลลิกา ใหญ่สาร
 33. คุณชิตชมน ตระการบุญชัย
 34. คุณอุ่นแสง แก้วคำ
 35. คุณศรัณยู อิ่นคำ
 36. คุณวิชุวรรณ ตั้งพงศ์ปราชญ์
 37. คุณชุตินันท์ ตันติวิกรม
 38. คุณชุลีพร พรประพฤติ
 39. คุณใหม่วิภา อินกอง
 40. คุณนที สามัคคียกุล

10 Top Spenders รับฟรี Beauty Package มูลค่า 40,000 บาท จำนวนรวม 10 รางวัล

สำหรับลูกค้าที่มียอดผ่อนชำระสะสมผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 400,000 บาทขึ้นไป ตลอดแคมเปญ

ลูกค้า Top Spenders 10 ท่านแรก ที่มียอดใช้จ่ายสะสมตั้งแต่ 400,000.- ขึ้นไป ผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ในช่วงแคมเปญ The Unilimited Beauty: Blooming Beauty 2022 ระหว่างวันที่ 25 มี.ค. 65 -31 พ.ค. 65 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล จะได้รับ Beauty Package มูลค่า 40,000 บาท

Top Spender ทั้ง 10 ท่านจะได้รับ SMS เพื่อยืนยันการรับสิทธ์

โดยท่านสามารถติดต่อเข้ารับรางวัลได้ที่ 02-6675555 

เงื่อนไขเต็ม เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ, ร้านค้า, ธนาคาร หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า หรือสื่ออื่นๆของแต่ละบริษัทฯ • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่เข้าร่วมรายการในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน เซน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ พาวเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท  โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภคและการทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน และการเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิด การซื้อบัตรของขวัญ หรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด รวมถึงใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันที่ทำการใช้จ่ายและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้  •  สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกรับบัตรกำนัลแทนเงินสด ของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิตที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่แสดงบัตรประชาชนและบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น• สำหรับลูกค้าต่างชาติสงวนสิทธิ์การแลกของสมนาคุณโดยใช้หมายเลขสมาชิก The 1 คู่กับพาสปอร์ต และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำนหด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า  •  เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • สิทธิประโยนช์ทุกประเภท สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล 35 สาขาทั่วประเทศเท่านั้น • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัทเซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999 หรือ ติดตามรายละเอียดได้ที่เว๊บไซด์ https://shoppingcenter.centralpattana.co.th/BloomingSummer2022

• เงื่อนไขของรางวัลTop spender เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา รวม 35 สาขาทั่วประเทศ • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลถูกต้องครบถ้วนและสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือของรางวัลอื่นได้ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 31 พ.ค.65 • ประกาศรายชื่อผู้โชคดี 30 มิ.ย. 65 ณ เคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ทุกสาขาและที่เว๊บไซด์ https://shoppingcenter.centralpattana.co.th/BloomingSummer2022 • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด • ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษี ณ ที่จ่าย • รางวัลมูลค่า 1,000.-ขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 1 ก.ค.-15 ก.ค. 65 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดและขอสงวนสิทธิ์การรับรางวัล ในกรณีที่ผู้โชคดีมิได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าหรือออกนอกประเทศโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐ • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • 40 Top spenders แรกที่มียอดใช้จ่ายสะสม 1,200,000.-ขึ้นไปตลอดแคมเปญ รับฟรี คะแนนเดอะวัน 100,000 คะแนน รวม 40 รางวัล มูลค่ารวม 4,000,000 คะแนนเดอะวัน และรับสิทธิ์เป็น The 1 Exclusive ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จการใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการสะสม ที่ถูกนำมายื่น และลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันที่มีการใช้จ่ายเท่านั้น • คะแนนเดอะวันจะเข้าอัตโนมัติภายใน 60 วันหลังจากจบแคมเปญ โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง application The 1 • 10 Top spenders แรก ที่มียอดผ่อนชำระสะสมผ่านบัตรเครดิตในเครือกรุงศรี คอนซูมเมอร์ ตั้งแต่ 400,000.- ขึ้นไป ตลอดแคมเปญ ในหมวดสถาบันเสริมความงาม กับร้านค้าที่ร่วมรายการ ในศูนย์การค้าเซ็นทรัล 25 สาขาทั่วประเทศ รับฟรี Beauty Package มูลค่า 40,000 บาท จำนวนรวม 10 รางวัล (ลงทะเบียนรับสิทธิ์ผ่านแอป UCHOOSE หรือ SMS) และรับสิทธิ์เป็น The 1 Exclusive ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จการใช้จ่ายจากร้านค้าที่ร่วมรายการสะสม ที่ถูกนำมายื่น และลงทะเบียน ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันที่มีการใช้จ่ายเท่านั้น • Top Spender สูงสุด อันดับ 1 จะมีสิทธิ์เลือกรางวัลก่อน และอันดับที่ 2 – 10 เลือกรางวัลต่อๆไปตามลำดับ • รางวัลบิ้วตี้แพคเกจ 10 รางวัล จากร้านค้าดังนี้ กราเนด้า คลินิก, ด็อกเตอร์ไลฟ์ คลินิก, ดิสท์ตินี คลินิก, เดอะคลีนิกค์, เดอะทัช คลินิก, รมย์รวินท์ คลินิก, ลักซ์ชูรี่ คลินิก, สปาชา, อิมเมจินี่ และเดซี่ ดิว่า คลินิก, ฮาร์ลีย์ เอสที แฮร์ เซ็นเตอร์ มูลค่ารางวัลละ 40,000 บาท จำนวนแบรนด์ละ 1 รางวัล รวม 10 รางวัล • อาจมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการรับสิทธิ์ โดยไม่แจ้งล่วงหน้า • เงื่อนไขการเข้ารับบริการเป็นไปตามที่ร้านค้ากำหนด • การเข้ารับบริการจากทางร้านค้าต้องทำการนัดหมาย และปรึกษาผู้เชี่ยวชาญร้านค้าก่อนเข้ารับบริการ  • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนดทางเซ็นทรัลพัฒนาเป็นผู้ชำระค่าภาษี ณ ที่จ่ายให้กับผู้ได้รับรางวัล 10 Top Spenders • รับสิทธิ์แบ่งจ่าย 0% สูงสุด 10 เดือน หรือ อัตราดอกเบี้ยพิเศษ (เงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการกำหนด) พร้อมรับเครดิตเงินคืนรวมสูงสุด 20,000  บาท ตลอดรายการ เมื่อมียอดแบ่งชำระตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป / เซลล์สลิป ตลอดรายการ • วิธีการลงทะเบียนเพื่อยืนยันการเข้าร่วมรายการก่อนทำรายการผ่อน: (1) การลงทะเบียนเพื่อรับเครดิตเงินคืน ลงทะเบียนฟรีผ่านแอพ UChoose ค้นหา BT1 หรือ SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ BT1 วรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (2) การลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ Top Spenders ลงทะเบียนฟรีผ่านแอพ UChoose ค้นหา BTCPN หรือ SMS ก่อนทำรายการผ่อนชำระ พิมพ์ BTCPN วรรค หมายเลขบัตร 16 หลัก ส่งมาที่หมายเลข 061-404-5555 และได้รับข้อความยืนยันตอบกลับ (ค่าบริการขึ้นอยู่กับเครือข่ายผู้ให้บริการ)


ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

Promotions you might be interested in

Love of Si Racha

Love of Si Racha

11-16 ก.พ. 2565
LOVE destiNATION

LOVE destiNATION

11 – 14 ก.พ. 2565

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว