เซ็นทรัล มหาชัย

รายชื่อผู้โชคดี LUCKY DRAW

23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

 

รางวัลที่ เซ็ตมังกรทองคำแท้ 99.9% หนัก 8 บาท มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษ 1 ชิ้น

จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 358,048 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 358,048 บาท

คุณศิวพร เ**** หมายเลขสมาชิก The1 : 2002718778


รางวัลที่ 2 แหวนพลอยทับทิมและเพชร ตัวเรือนทอง 18K จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 334,276 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 668,552 บาท

คุณณัฐฐาพร ป่***ธ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2400598200

คุณวิลาวัณย์ พิ****

หมายเลขสมาชิก The1 : 2400037655


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

 

รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

คุณทศพร สู***                                                        คุณมณีทิพย์ ฉั****ทัย

หมายเลขสมาชิก The1 : 8014106046                          หมายเลขสมาชิก The1 : 2002060310

คุณวนิดา ป******ย์                                                    คุณธัญญรัตน์ รุ่******ดี

หมายเลขสมาชิก The1 : 2500313512                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 8810250189

คุณณัชชเขษม พ*****ญู                                            คุณบุญญรัตน์ ศ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8029100725                         หมายเลขสมาชิก The1 : 2008473985

คุณสมรรัตน์ ชิ*******                                              คุณภาณุพงศ์ จึ********

หมายเลขสมาชิก The1 : 8010834141                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 2400418027

คุณวรัญญาภรณ์ ศ********                                   คุณพรรณประภา รุ่***ธิ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2002948946                        หมายเลขสมาชิก The1 : 2650955686

คุณชยานันท์ ม*******ท์                                              คุณณัฐภณฑ์ บ*********ษ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010196647812                      หมายเลขสมาชิก The : 2011010030669895

คุณพิมพ์ชนก ช่****ณี                                               คุณฉัตรรัตน์ จิ******น์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8043423077                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8014759105

คุณAYRAT I********V                                       คุณALEKSANDRA M******A

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020200447476                    หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020199700651

คุณANNA D*********A                                    คุณนงนภัส ใ**น่

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020167297596                     หมายเลขสมาชิก The1 : 8024083535

คุณกฤษณา พ******ยู่                                               คุณบัณฑิต ตั้********

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010113710681                        หมายเลขสมาชิก The1 : 8013570190

 


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024


รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

คุณพีระวิทย์ ปั****ร                                             คุณธนิดา โ*****

หมายเลขสมาชิก The1 : 8000571544                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8045640380

คุณภมรรัฐ จิ***วี                                                       คุณอิทธิชัย อุ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 2100427848                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2300032712

คุณณฐพัฒธ์ ว*******ล                                            คุณนุช ท**มี

หมายเลขสมาชิก The1 : 1011010123774888                       หมายเลขสมาชิก The1 : 2473654223

คุณหทัยชนก รั*****                                               คุณพรรณพิศ จั******

หมายเลขสมาชิก The1 : 8050166448                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2004606325

คุณHSIAO F** **E                                                  คุณสุภัค ส*****ค์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8904587122                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8054474129

คุณHA W* **M                                                        คุณKETSARAPORN S********A หมายเลขสมาชิก The1 : 1011030176611437                       หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010199709159

คุณพิมพ์จันทร์ จิ******ศ์                                           คุณสุดาพร บั***

หมายเลขสมาชิก The1 : 2401027037                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2103227087

คุณณัฐวรรณ ไ*********                                   คุณสิงหา โ********ต์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8087468317                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010116465656

คุณรริส อ****า                                                           คุณวรรณา ส********ท์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2007366172                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8000552000

คุณวนิดา ตั******ล                                              คุณพัชรี แ**

หมายเลขสมาชิก The1 : 2001605826                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010144593932

 


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024


รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

คุณดวงฤดี ม***น์                                                      คุณอรอุมา พุ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8016530108                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8069647426

คุณมุกรินทร์ สุ*******ษ์                                              คุณลักษณ์วิมล ม****ณ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8025780532                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8009275894

คุณGUAN J*N                                                        คุณฐหัฑยา วี***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8907513814                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2009036134

คุณปนิตา จั********                                                 คุณวุฒิชัย วุ******

หมายเลขสมาชิก The1 : 8017553441                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 8017721321

คุณสุจินดา อั********ล                                              คุณกำไลเพ็ชร จ*******ย์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2100321191                                  หมายเลขสมาชิก The1 : 1011010041103234


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณธนิษฐา แจ่มจันทร์ โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

เงื่อนไขรวม • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ใบเสร็จจาก NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ เอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • สิทธิ์แลกซื้อ, ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและ เอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ  • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/พันธมิตร/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

 

เงื่อนไข LUCKY DRAW

เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุก 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันและสาขาที่ใช้จ่าย ในแคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024” ตั้งแต่วันทึ่ 10 ม.ค. 2567 – 20 ก.พ. 2567 เท่านั้น • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 20 ก.พ. 2567 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ จากร้าน NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • พิเศษรับสิทธิ์ชิงรางวัลเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต, บัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ, ลูกค้าที่ใช้จ่ายและแสดงใบเสร็จจากร้าน NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)) • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัลวันที่ 1 เม.ย. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที่ 22 เมษายน  2567 ณ จุดแลกของสมนาคุณ และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1  เซ็ตมังกรทองคำแท้ 99.9% หนัก 8 บาท + มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษ 1 ชิ้น มูลค่ารางวัลละ 358,048.- จำนวน 1 รางวัล (ราคาทองคำบาทละ 36,851.- ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2566, เซ็ตมังกรทองคำแท้ หนัก 8 บาท ประกอบด้วยทองคำแท้ 8 ชิ้น หนักชิ้นละ 1 บาท และ design & packaging 10,888.- รวมมูลค่า 305,696.-/ มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษหนักชิ้นละ 19.99 กรัม และ design & packaging 3,888.- รวมมูลค่า 52,352.-) • รางวัลที่ 2 แหวนพลอยทับทิมและเพชร ตัวเรือนทอง 18K มูลค่ารางวัลละ 334,276.- จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 668,552.- • รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร มูลค่ารางวัลละ 10,000.- จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000.-

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว