เซ็นทรัล ลาดพร้าว

INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILEGES | 国际旅游特权

Today - 31 March 2025


INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILEGES | 国际旅游特权

Central Chiangmai Airport | 尚泰清迈机场购物中心


 

REGISTER FOR THE 1 TOURIST MEMBERSHIP - GET FREE Premium Gift & Welcome Package valued up to THB 10,000* | 注册The 1 Tourist会员 - 获得价值高达 10000 泰铢的免费高级礼品和迎宾礼包

 • Coin Bag* | 钱包*
 • Discounts from over 35 participating brands in shopping center | 购物中心35多个参与品牌折扣。
 • THB 50 Food Court discount voucher* | 50 泰铢美食广场折扣券*
 • THB 1,800 Central Department Store cash coupon with at least THB 8,900 worth of privileges | 1,800 泰铢尚泰百货现金券,可享受价值 8,900 泰铢以上的优惠。
 • THB 60 Tops Food Hall and Tops Supermarket discount coupon | 60 泰铢Tops食堂和 Tops超级市场折扣券。
 • THB 60 Tops Online discount code | 60 泰铢Tops 在线网折扣代码。
 • THB 100 Tops Care discount coupon | 100 泰铢Tops Care 折扣券。
 • THB 100 Tops Vita discount coupon | 100 泰铢Tops Vita 折扣券。
 • THB 200 Centara Hotels & Resorts discount voucher | 200 泰铢盛泰乐酒店及度假村现金券。
 • THB 100 Matsukiyo discount coupon | 100 泰铢Matsukiyo折扣券。
 • THB 60 OfficeMate discount coupon | 60 泰铢OfficeMate折扣券。
 • THB 350 Supersports discount coupon | 350 泰铢Supersprts折扣券。

SCAN to redeem privileges from participating shops & SPECIAL OFFER Get THB 100 cash voucher when spending up to THB 3,000 with participating shops | 扫码兑换参与商户优惠 & 特别优惠 在参与商店消费满 3,000 泰铢可获赠 100 泰铢现金券。

ON-TOP PRIVILEGES FOR AIRLINE PASSENGERS | 航空公司乘客的顶级特权

 • VIP Lounge access for 2 persons* | 2 人免费使用贵宾休息室*
 • Receive a set of Thai food and herbal drink* | 获得一套泰国食物和草药饮料*

ON-TOP PRIVILEGES FROM PARTNERS | 来自合作伙伴的顶级特权

 • Special for Klook Customers (International Only) | Klook客户特惠(仅限国际游客)
  • Please contact redemption counter, 1st floor for exclusive privileges | 敬请前往一楼服务台领取专属优惠
  • Privilege available exclusively at participating locations | 尊享特权仅限指定地点
 • TrueMove International Customers
  • Get free 2-hour TrueWiFi service * | 获得免费的 2 小时 TrueWiFi 服务
 • AIS Tourist SIM Customers | AIS游客SIM卡专享
  • Get free Mango Smoothie Drink &THB 50 Top-Up Food Card* | 免费 芒果冰沙饮料 & 50泰铢在参与活动的美食广场购买满200泰铢美食卡
  • Get Exclusive Lounge access when spending THB 3,000* | 消费满3,000*铢即可获得独家休息室使用卷

Receive your privilege at Redemption Counter, 1st Floor | 可在1层礼品兑换柜台处领取您的专属特权

Terms & conditions apply. Please check for your eligibility and availability of the promotions with Customer Service Counter or Redemption Counter. | 条款和条件适用。 请向客户服务柜台或兑换柜台查询您是否符合资格及可否享用优惠

 

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ

Smile Point ช้อปฟินเวอร์

Smile Point ช้อปฟินเวอร์

17 เมษายน 2567 - 17 กรกฎาคม 2567
INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILEGES | 国际旅游特权

INTERNATIONAL CUSTOMER PRIVILE...

Today - 31 March 2025
Songkarn Festival

Songkarn Festival

2 -21 April 2024
Songkarn Festival

Songkarn Festival

2 -21 April 2024
Songkarn Festival

Songkarn Festival

2 -21 April 2024

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว