เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ

LUCKY DRAW* THE GREATEST GRAND SALE 2023

22 - 29 กันยายน 2566

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREATEST GRAND SALE 2023

 

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลจากห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล

มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 400,000 บาท

 

ชิชยา กุณฑลวรรณ

 

 


รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ จาก Jubilee Diamond เพชรน้ำ 99 E-Color

มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท จำนวน 25 รางวัล รวมมูลค่า 750,000 บาท

 

นุชธิดา เอี่ยมแพร                                       เกศรา วงศ์ภัทรกุล

ธารารัตน์ ไชยแสง                                      รัดเกล้า วรรณี

ประภพ กันหาลา                                         กรรณิการ์ วะสุกัน

สามสรา เอี่ยมเอกดุลย์                                 น.ส.สุจารีย์ สิริวันต์

ปนัดดา กนกวัฒน์                                      สิริพร สุวัฒนานุกร

พิมพ์ชมพู สมประสงค์                                 เยาวภา หอกซัด

ปุณย์จรีย์ ทิพวรรณ                                   จันทรา เกวานนท์

ศรัญญา จงนรังสิน                     PREDIKORN BURANUPAKORN

รณยศ จารุสันติ                                         ณัฏฐกรณ์ ชัยสวัสดิ์

สรัช เพิ่มยงค์                                             สุจิตรา ชอบสว่าง

อุษณีย์ เสถียรวัฒน์ชัย                                อุดม ปัญญาภรณ์

พิชิต สมรักษ์                                          ธนัญชนก นวลนาค

กัลวันยิตกอร์ คานิโยรื

 

รางวัลที่ 3 แพ็คเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe

โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui 3 วัน 2 คืน

มูลค่ารางวัลละ 27,000 บาท จำนวน 20 รางวัล รวมมูลค่า 540,000 บาท

 

ณรงค์เดช สุดใสดี                                       สุดใจ ณ พัทลุง

SHIROKOV MIKHAIL                            เดือนเพ็ญ ปัทมสูตร

กมลรัตน์ วงษ์สวัสดิ์                                    กิตติพันธุ์ แซ่หลี

พัชรี พุทธชงค์                                           วารุณี ฐิตะสัจจา

นิติรัตน์ ด้วงพรม                                       กันตยา รอยย์

ยศวัฒน์ ชินนิวัฒน์                                 นวรัตน์ วรรณวิทยาภา

PIYAPAT ITSARARANGSUN                 ทัพไทย ลีลานนท์

ดรุณี ประเสริฐศรี                                       เบญจภรณ์ เรืองฤทธิ์สกุล

ปุณณนันทน์ สกุลเศรษฐรักษ์                        อุมาพร มากแก้ว

ณัฐธิดา ภู่จีบ                                             ภูบดินทร์ วงศ์ธารณาวุฒิ

 

รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารไป-กลับภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air จำนวน 2 ที่นั่ง

มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 760,000 บาท

 

รุ้งทิพย์ รัศมีเจริญ                                      มนตรี สุรวิศาลกุล

ณภัทร สิทธิอัฐกร                                       จีรนันท์ เรืองสุวรรณ

กรรณิการ์ ปัญญารักษ์                            ภาคินท์ธนวิท พงสินวัฒนภาธร

กรสมรรถ เหลืองโสภาพรรณ                       จารุวรรณ บุญพุ่มพวง

พรสรรค์ ธนพิตรพิบูล                                 รัตนา ศิริพรเลิศ

ธัญญาภัทร์ จีรกุลธนันต์                             ศศิกานต์ กฤษเกรียงไกร

ดนนภัส ปิ่นเจริญ                                       อนุภาพ กุลวงศ์

เธียรสิทธิ์ อสรารังสรรค์                               สมชัย ธนากรเจริญ

พีรเดช พฤกษากิจสกุล                             เขมณัฏฐ์ ทรัพย์เจริญดีอาภา

ชานนท์ แตงโสภา                                     สายนต์ ขันโท 

 

รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารไป-กลับภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air จำนวน 2 ที่นั่ง

มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท จำนวน 40 รางวัล รวมมูลค่า 760,000 บาท

 

POORIDET MUANGNIN                    อนันต์สินธ์ ธรรมาพฤทธิ

วิทธยา ปุญญวราศิริ                                  ศิริพร อั้งตุ่น

ขวัญหทัย คำชื่น                                         ภัทรวุฒิ อุประชัยวุฒ

วราภรณ์ เลี้ยงสุพงษ์                                  สิริมา สุวิชากรพงศ์

วัลลภา ศุทธิพจีพงศ์                                กรภัทร ศิริพรรค

เสถียร ไหวดี                                           กิ่งกาญจน์ ติยะประเสริฐกุล

สุพัตรา วงษ์สง่า                                         วิรินทร์ณพัชร์ สินธุสัคค

นฤทัย ยงยั่งยืน                                          อาภา ภิญโญ

ชมพูนุท กลิ่นกุสุม                                   INGEBORG KRISTENDEN

ปราโมทย์ ปลอดเถาว์                               ธัญนิชา ไชยรัชต์ ว่องไวชล

  

รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

สุภาพร สุขดล

ศราวุธ ปันปาละ

 

รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

รัตนาภรณ์ ชะโคทอง

เกรียงศักดิ์ บุษบก

 

รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลจากท็อปส์ (Tops)

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

พิมพ์เพ็ญ แสนโพธิ์

ธนพร คุปต์ถาวรฤกษ์

 

รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลจากซูเปอร์สปอร์ต (SuperSports)

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

VICTOR VINOCRADOV

จงกลพร ภู่กลาง

 

รางวัลที่ 9 บัตรกำนัลจากเพาเวอร์บาย (Power Buy)

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

ธนัชพร นาทีทอง

นลินรัตน์ เลิศพิชชาพงษ์

 

รางวัลที่ 10 บัตรกำนัลจากร้านในเครือเซ็นทรัล มาเก็ตติ้ง กรุ๊ป

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

อธิคุณ อาประหุน

วิริศา บัวสรวง

 

รางวัลที่ 11 บัตรกำนัลจากร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

นลินี ไพบูลย์

ศักดิ์ศรี มุ่งงาม

 


รางวัลที่ 12 บัตรกำนัล Central Magic Gift Card

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 20,000 บาท

 

วรรณพร สักกามาตร

สุดารัตน์ เพริดพริ้ง

 


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณธนิษฐา แจ่มจันทร์ โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 22 - 29 กันยายน 2566  เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด


เงื่อนไขรวม

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นใบเสร็จจากร้าน Jubilee Diamond ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้)  ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น และสามารถรวบรวมได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จในรูปแบบกระดาษที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัล และของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/ท่าน/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

 

เงื่อนไขรางวัล LUCKY DRAW (เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา)

• สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุกๆ 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 31 ก.ค. 2566 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • สามารถรวบรวมใบเสร็จเฉพาะรูปแบบกระดาษภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซ่าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566 และจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ท็อปส์ ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 28 มิ.ย. 2566, ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 – 30 มิ.ย. 2566, เพาเวอร์บาย และออฟฟิศเมท ระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 - 31 ก.ค. 2566 ที่อยู่ในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น ไม่รวมใบเสร็จ โฮมเวิร์ค แฟมิลี่มาร์ท  โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th ใบเสร็จจากการซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร (ยกเว้นใบเสร็จจากร้าน Jubilee Diamond ที่อยู่ในโซนพลาซาเท่านั้นที่สามารถนำมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ได้) ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • พิเศษรับสิทธิ์ชิงโชคเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตยูโอบี, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), บัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส (รับสิทธิ์ได้เฉพาะสาขา เซ็นทรัลเวิลด์, เซ็นทรัล ลาดพร้าว, เซ็นทรัล พระราม 9, เซ็นทรัล วิลเลจ, เซ็นทรัล เชียงใหม่ และเซ็นทรัล ภูเก็ต) ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ*, ลูกค้า Nok Air ที่นำใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ พร้อม Boarding Pass สำหรับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 มิ.ย. 2566 – 31 ก.ค. 2566 มาลงทะเบียน, และลูกค้าที่ใช้จ่าย ณ ร้าน Jubilee Diamond ภายในโซนพลาซาของศูนย์การค้าและนำใบเสร็จมาลงทะเบียน (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น และไม่รวมการใช้จ่าย ในห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล,  ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน, ท็อปส์, เพาเวอร์บาย, ซูเปอร์สปอร์ต, บีทูเอส, โฮมเวิร์ค, ออฟฟิศเมท, แฟมิลี่มาร์ท, โรงแรมในเครือเซ็นทารา, www.central.co.th, และ Central App) • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัลวันที่ 4 ก.ย. 2566 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที่ 21 ก.ย. 2566 ณ จุดแลกของสมนาคุณ และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และดิเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 37 สาขา และ • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษี

ของรางวัลระหว่างวันที่ 22 ก.ย. 2566 - 29 ก.ย. 2566 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลจากห้างและร้านค้าในเครือเซ็นทรัล และเซ็นทรัล รีเทล จำนวน 1 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 400,000 บาท รวมมูลค่า 400,000 บาท • รางวัลที่ 2 จี้เพชรแท้ จาก Jubilee Diamond เพชรน้ำ 99 E-Color จำนวน 25 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมมูลค่า 750,000 บาท • รางวัลที่ 3 แพ็คเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui 3 วัน 2 คืน จำนวน 20 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 27,000 บาท รวมมูลค่า 540,000 บาท • รางวัลที่ 4 บัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air 2 ที่นั่ง จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท รวมมูลค่า 760,000 บาท • รางวัลที่ 5 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 6 บัตรกำนัลจากห้างสรรพสินค้าโรบินสัน จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 7 บัตรกำนัลจากท็อปส์ (Tops) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 8 บัตรกำนัลจากซูเปอร์สปอร์ต (Supersports) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 9 บัตรกำนัลจากเพาเวอร์บาย (Power Buy) จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 10 บัตรกำนัลจากจากร้านในเครือเซ็นทรัล มาเก็ตติ้ง กรุ๊ป จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 11 บัตรกำนัลจากร้านอาหารในเครือเซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท • รางวัลที่ 12 บัตรกำนัล Central Magic Gift Card จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท รวมมูลค่า 20,000 บาท

• เงื่อนไขการใช้บัตรกำนัลเป็นไปตามศูนย์ฯ ห้างฯ และร้านค้ากำหนด • โปรดตรวจสอบเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดขาย • สามารถใช้ได้เฉพาะร้านค้า แผนก และสินค้าที่ร่วมรายการเท่านั้น • บริษัทฯ ไม่รับผิดชอบในการสูญหาย หรือความเสียหายที่เกิดขึ้นกับบัตรกำนัล และขอสงวนสิทธิ์ไม่รับบัตรกำนัลที่ชำรุดหรือไม่สมบูรณ์

• เงื่อนไขแพคเกจห้องพัก Ocean View Jacuzzi Deluxe โรงแรม Silavadee Pool Spa Resort at Koh Samui จำนวน 2 คืน มูลค่ารางวัลละ 27,000.- เงื่อนไขเป็นไปตามที่โรงแรมกำหนด • บัตรกำนัลสามารถใช้สำหรับการเข้าพักระหว่างวันที่ 1 ต.ค. 2566 – 30 มิ.ย. 2567 และไม่สามารถยืดอายุเวลาได้ โดยต้องติดต่อจองล่วงหน้ากับทางรีสอร์ท และหากยืนยันแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกการจองได้ • ยกเว้นการเข้าพักระหว่างวันที่ 24 ธ.ค. 2566 - 5 ม.ค. 2567 และ 5 เม.ย. 2567 – 15 เม.ย. 2567 • แพ็กเกจรวมอาหารเช้าสำหรับ 2 ท่าน, ฟรีรถรับ-ส่งสนามบิน, และรีสอร์ตเครดิต 500 บาท (สามารถใช้ได้สำหรับรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม หรือ ใช้บริการสปา) • สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับเอกสิทธิ์อื่นๆ เว้นแต่จะระบุไว้ • สิทธิพิเศษนี้สำหรับแขก 2 ท่านต่อห้อง • ในกรณีที่ไม่มาเข้าพัก (no-show) หรือยกเลิกช้า (late cancellation) บัตรกำนัลจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและไม่สามารถแลกเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี • ห้องพักจะขึ้นอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะทำการจอง • กรุณานำนัตรกำนัลมาแสดง ณ เวลาเช็คอิน เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงิน หากถูกขโมยหรือสูญหาย ทางโรงแรมจะไม่สามารถคืนเงินได้ในทุกกรณี • ทางรีสอร์ทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไขหรือยกเลิก เงื่อนไขและข้อกำหนดบางประการหรือทั้งหมดในกรณีอันสมควร โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • กรณีมีส่วนต่างค่าที่พัก ค่าธรรมเนียม หรือ ค่าใช้จ่ายอื่นใดเพิ่มเติม ลูกค้าผู้โชคดีเป็นผู้รับผิดชอบชำระตรงให้กับทางรีสอร์ท • ขอสงวนสิทธิ์ในการเลือกประเภทห้อง ได้เฉพาะที่บริษัทฯ จัดหาให้เท่านั้น • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ และ/หรือโรงแรมกำหนด

• เงื่อนไขและข้อกำหนดบัตรโดยสารสายการบิน NOK AIR ภายในประเทศ 2 ที่นั่ง : สำหรับเส้นทางภายในประเทศเส้นทางใดก็ได้ โดยมีต้นทางหรือปลายทางกรุงเทพฯ พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม • บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2566 – 30 กันยายน 2567 เท่านั้น หากมิใช้สิทธิภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งประเภทบินเบาๆ ( Nok Lite ) พร้อมน้ำหนักกระเป๋า 10 กิโลกรัม และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry ไม่สามารถใช้เดินทางในเส้นทางบินต่อเนื่องได้ (Connecting Flight) และไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้ • ตั๋วโดยสารนี้ไม่สามารถแลก/เปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้ ผู้โดยสารต้องใช้ในการเดินทางเท่านั้น • ตั๋วโดยสารนี้ไม่สามารถขายต่อ/โอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ ผู้โดยสารต้องเป็นผู้เดินทางเอง พร้อมผู้ติดตามอีก 1 ท่านเท่านั้น • การติดต่อขอสำรองที่นั่ง : - ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมล nokredemption@nokair.com (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.) - สำมารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียด ทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยวบิน • ผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% โดยจะคำนวณจากราคาบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง รวมถึง ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน (ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งมูลค่าให้ทราบเมื่อทำการสำรองที่นั่ง) • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ • บริการเสริมต่าง ๆ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

โปรโมชั่นที่ท่านอาจสนใจ

สำเร็จ


เราได้รับข้อมูลของคุณเรียบร้อยแล้ว