รายชื่อผู้โชคดี LUCKY DRAW

23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

 

รางวัลที่ 1 เซ็ตมังกรทองคำแท้ 99.9% หนัก 8 บาท + มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษ 1 ชิ้น

จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 358,048 บาท จำนวน 1 รางวัล รวมมูลค่า 358,048 บาท

 

คุณศิวพร เ**** หมายเลขสมาชิก The1 : 2002718778

 


รางวัลที่ 2 แหวนพลอยทับทิมและเพชร ตัวเรือนทอง 18K จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 334,276 บาท จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 668,552 บาท

 

คุณณัฐฐาพร ป่***ธ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2400598200

 

คุณวิลาวัณย์ พิ****

หมายเลขสมาชิก The1 : 2400037655

 


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

                                                                                                                

รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

 

คุณทศพร สู***                                                        คุณมณีทิพย์ ฉั****ทัย

หมายเลขสมาชิก The1 : 8014106046                             หมายเลขสมาชิก The1 : 2002060310

 

คุณวนิดา ป******ย์                                                    คุณธัญญรัตน์ รุ่******ดี

หมายเลขสมาชิก The1 : 2500313512                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 8810250189

 

คุณณัชชเขษม พ*****ญู                                            คุณบุญญรัตน์ ศ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8029100725                            หมายเลขสมาชิก The1 : 2008473985

 

คุณสมรรัตน์ ชิ*******                                              คุณภาณุพงศ์ จึ********

หมายเลขสมาชิก The1 : 8010834141                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 2400418027

 

คุณวรัญญาภรณ์ ศ********                                   คุณพรรณประภา รุ่***ธิ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2002948946                           หมายเลขสมาชิก The1 : 2650955686

 

คุณชยานันท์ ม*******ท์                                              คุณณัฐภณฑ์ บ*********ษ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010196647812                      หมายเลขสมาชิก The : 2011010030669895

 

คุณพิมพ์ชนก ช่****ณี                                               คุณฉัตรรัตน์ จิ******น์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8043423077                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8014759105

 

คุณAYRAT I********V                                          คุณALEKSANDRA M******A

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020200447476                    หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020199700651

 

คุณANNA D*********A                                       คุณนงนภัส ใ**น่

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011020167297596                     หมายเลขสมาชิก The1 : 8024083535

 

คุณกฤษณา พ******ยู่                                               คุณบัณฑิต ตั้********

หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010113710681                        หมายเลขสมาชิก The1 : 8013570190

 


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

 


รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

 

คุณพีระวิทย์ ปั****ร                                                คุณธนิดา โ*****

หมายเลขสมาชิก The1 : 8000571544                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8045640380

 

คุณภมรรัฐ จิ***วี                                                       คุณอิทธิชัย อุ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 2100427848                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2300032712

 

คุณณฐพัฒธ์ ว*******ล                                            คุณนุช ท**มี

หมายเลขสมาชิก The1 : 1011010123774888                       หมายเลขสมาชิก The1 : 2473654223

 

คุณหทัยชนก รั*****                                               คุณพรรณพิศ จั******

หมายเลขสมาชิก The1 : 8050166448                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2004606325

 

คุณHSIAO F** **E                                                  คุณสุภัค ส*****ค์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8904587122                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8054474129

 

คุณHA W* **M                                                        คุณKETSARAPORN S********A หมายเลขสมาชิก The1 : 1011030176611437                       หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010199709159

 

คุณพิมพ์จันทร์ จิ******ศ์                                           คุณสุดาพร บั***

หมายเลขสมาชิก The1 : 2401027037                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2103227087

 

คุณณัฐวรรณ ไ*********                                      คุณสิงหา โ********ต์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8087468317                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010116465656

 

คุณรริส อ****า                                                           คุณวรรณา ส********ท์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2007366172                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8000552000

 

คุณวนิดา ตั******ล                                                 คุณพัชรี แ**

หมายเลขสมาชิก The1 : 2001605826                               หมายเลขสมาชิก The1 : 2011010144593932

 


รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024

 


รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร จาก NGG Jewellery

มูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท  จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000 บาท

 

 

คุณดวงฤดี ม***น์                                                      คุณอรอุมา พุ***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8016530108                                หมายเลขสมาชิก The1 : 8069647426

 

คุณมุกรินทร์ สุ*******ษ์                                              คุณลักษณ์วิมล ม****ณ์

หมายเลขสมาชิก The1 : 8025780532                               หมายเลขสมาชิก The1 : 8009275894

 

คุณGUAN J*N                                                        คุณฐหัฑยา วี***

หมายเลขสมาชิก The1 : 8907513814                                หมายเลขสมาชิก The1 : 2009036134

 

คุณปนิตา จั********                                                 คุณวุฒิชัย วุ******

หมายเลขสมาชิก The1 : 8017553441                                 หมายเลขสมาชิก The1 : 8017721321

 

คุณสุจินดา อั********ล                                              คุณกำไลเพ็ชร จ*******ย์

หมายเลขสมาชิก The1 : 2100321191                                  หมายเลขสมาชิก The1 : 1011010041103234

 


ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณธนิษฐา แจ่มจันทร์ โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567 เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

เงื่อนไขรวมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ใบเสร็จจาก NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา และ เอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า เพื่อรับสิทธิ์ • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • สิทธิ์แลกซื้อ, ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและ เอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ  • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/พันธมิตร/วัน • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

 

เงื่อนไข LUCKY DRAW

เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ • ใช้จ่ายตามกำหนดครบทุก 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ ชิงรางวัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าภายในวันและสาขาที่ใช้จ่าย ในแคมเปญ “THE GREAT CHINESE NEW YEAR 2024” ตั้งแต่วันทึ่ 10 ม.ค. 2567 – 20 ก.พ. 2567 เท่านั้น • หมดเขตรับสิทธิ์ชิงรางวัล 20 ก.พ. 2567 • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าโซนพลาซาที่ร่วมรายการ จากร้าน NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาและเอสพละนาด รัชดา รวม 39 สาขาทั่วประเทศ • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต ท็อปส์ ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส ออฟฟิศเมท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ central app เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • พิเศษรับสิทธิ์ชิงรางวัลเพิ่มเป็น 3 สิทธิ์ สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต ที่ร่วมรายการ ได้แก่ ได้แก่ บัตรเครดิตเซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ และบัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิต ttb บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต, บัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ, ลูกค้าที่ใช้จ่ายและแสดงใบเสร็จจากร้าน NGG Jewellery และ Jubilee Diamond ในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น)) • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัลวันที่ 1 เม.ย. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที่ 22 เมษายน  2567 ณ จุดแลกของสมนาคุณ และ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขา • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์เฉพาะสีและแบบที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 23 เม.ย. 2567 – 2 พ.ค. 2567 ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • รางวัลที่ 1  เซ็ตมังกรทองคำแท้ 99.9% หนัก 8 บาท + มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษ 1 ชิ้น มูลค่ารางวัลละ 358,048.- จำนวน 1 รางวัล (ราคาทองคำบาทละ 36,851.- ณ วันที่ 27 ธ.ค. 2566, เซ็ตมังกรทองคำแท้ หนัก 8 บาท ประกอบด้วยทองคำแท้ 8 ชิ้น หนักชิ้นละ 1 บาท และ design & packaging 10,888.- รวมมูลค่า 305,696.-/ มังกรทองคำแท้ชิ้นพิเศษหนักชิ้นละ 19.99 กรัม และ design & packaging 3,888.- รวมมูลค่า 52,352.-) • รางวัลที่ 2 แหวนพลอยทับทิมและเพชร ตัวเรือนทอง 18K มูลค่ารางวัลละ 334,276.- จำนวน 2 รางวัล รวมมูลค่า 668,552.- • รางวัลที่ 3 กรอบรูปทองคำแท้ 99.9% ลายมังกร มูลค่ารางวัลละ 10,000.- จำนวน 50 รางวัล รวมมูลค่า 500,000.-

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

Promotions you might be interested in

GOOD Vibes Only!

GOOD Vibes Only!

20 มกราคมนี้
GOOD things will happen!!

GOOD things will happen!!

20 ม.ค. นี้
FoodPatio

FoodPatio

20 มกราคม เป็นต้นไป

Complete


We have received your information