THAILIFE

Floor 1

"เราจะเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ ประโยชน์และพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม” นี่คือเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไทยประกันชีวิต กอปรกันวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้เกิด “โครงการศุนย์รวมน้ำใจไทยประกันชีวิต”ขึ้นในปี 2535 เพื่อรณรงค์ขอรับบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์จากบุคลากรไทยประกันชีวิตเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม "

"เราจะเป็นองค์กรไทยที่มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์ ประโยชน์และพัฒนาสังคม เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนในสังคม” นี่คือเจตนารมณ์ที่มุ่งมั่นของไทยประกันชีวิต กอปรกันวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารที่เปี่ยมด้วยความตั้งใจจริงที่จะร่วมช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ได้กลายเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ทำให้เกิด “โครงการศุนย์รวมน้ำใจไทยประกันชีวิต”ขึ้นในปี 2535 เพื่อรณรงค์ขอรับบริจาคสิ่งของและทุนทรัพย์จากบุคลากรไทยประกันชีวิตเพื่อนำไปบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ยากไร้ รวมถึงผู้ด้อยโอกาสในสังคม "


รายละเอียด
จันทร์- ศุกร์ 10.30 -21.30 เสาร์และวันหยุดนักขัตฤกต์ 10.00-22.00 อาทิตย์ 10.00-21.30
099-2245695

Complete


We have received your information