รายชื่อผู้โชคดี LUCKY DRAW

1 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67

รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล

LUCKY DRAW*

จากแคมเปญ  The Great Celebration 2024

1 พ.ย. 66 – 7 ม.ค. 67

ช้อปครบทุก 2,000.- รับ 1 สิทธิ์ลุ้น รางวัลรวมรวม 52 รางวัล รวมมูลค่า 2,341,040 บาท

 

รางวัลที่ 1  รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO รุ่น AE8+

จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 190,520 บาท รวมมูลค่า 381,040 บาท

 1. ฉัตรชัย บวรพนมศักดิ์
 2. ภัทร์ธิดา ทองสีเหลือ

 

รางวัลที่ 2  ทริปเที่ยวญี่ปุ่นโปเกมอนเซ็นเตอร์ 5 วัน 3 คืน* 2 ที่นั่ง พร้อมคูปองเงินสดโปเกมอนเซ็นเตอร์ 20,000 บาท*

จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 120,000 บาท รวมมูลค่า 1,200,000 บาท

 1. อัญชลี สาตรพันธ
 2. ณัฐกานต์ มูลวงค์เพ็ชร
 3. อุสณี เชื้อเชิดพงษ์
 4. ธัญยรัตน์ พชรภัทร์ธนัญ
 5. ปอนด์ รัตนพันธ์ศักดิ์
 6. นิชยารีย์ แซ่ลิ้ม
 7. สุชาดา อุชชิน
 8. สุดารัตน์ เสมอวงษ์
 9. ทวีพร ฮาร์ดี
 10. ทวนพล เลิศวัชรพล

*20,000 บาท = 81,000 เยน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 ต.ค. 2566 : 1 บาท = 4.05 เยน)

 

รางวัลที่ 3 ตั๋วโดยสารไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air 2 ที่นั่ง

จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท รวมมูลค่า 247,000 บาท

 1. รุจิกร ตันทัตประเสริฐ
 2. ดวงฤดี ฐิตะศิริ
 3. อรุณี ตรีวิศวเวทย์
 4. พิภัทรา จันทโรจวงศ์
 5. สุรัตนา ตั้งสกุลวัฒนา
 6. พิทวัส แสงสานนท์
 7. วสันต์ เอี่ยมยั่งยืน
 8. สุภาพร ฟ้าทวีพร
 9. ต้นตระการ โพธิสาร
 10. ณรากร กิติพันธ์กุล
 11. สุรีรัตน์ ยรรยงลีลางกูร
 12. มณฑาทิพย์ หยิบจันทร์
 13. วิภาวี ลาภทิพมนต์
 14. ปุณชญา ยิ้มในบุญ
 15. อัครรัช วงษ์จิราษฎร
 16. วิชัย แก้วทรัพย์ศักดิ์
 17. อรุณี วงษ์พันธ์กมล
 18. กวิญญ์รวี เซงเพชร
 19. สีหนาท ศิริวกุลชัย
 20. ภัคชัญญา จันทะ
 21. อิศวรา สถิตย์เสมากุล
 22. อัครพล อุรุพงศา
 23. ภาวิณี อภิสารธนรักษ์
 24. พรศักดิ์ องค์พัฒนากุล
 25. วรกร จันทร์ประสิทธิ์
 26. วรพหล สังข์สะนา
 27. LU DAGUANG
 28. สายรุ้ง สีอร่ามรุ่งเรือง
 29. พรพิมล ฐาปนวงศ์เวช
 30. วรรณา สถิรสัตยานนท์
 31. ภัทรธิดา พรศิริอนันต์
 32. วิสสุดา อุเทนพัฒนันท์
 33. วัชราภรณ์ ทองคำ
 34. ธีรพล ตุลาธน
 35. ธัญพร เตธนานันท์
 36. SMORN PRASITHIRUN
 37. KANOKWAN YENLOMYONG
 38. อาณัติ วิบูลคณารักษ์
 39. KRISADA CHANCHANASOPON
 40. ศิรินทร์ ไพโรจน์สถาพร

• เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด • คะแนนเดอะวันจะเข้าอัตโนมัติภายใน 60 วัน หลังวันประกาศรายชื่อลูกค้าผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล โดยลูกค้าสามารถตรวจสอบได้ด้วยตนเองทาง application The 1 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อคุณจันจิรา  เส้งส่ง  โทร. 02-667-5555

ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล* ต้องนำหลักฐานมาแสดงเพื่อยืนยันสิทธิ์รับรางวัลโดยนัดหมายกับทางเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ ที่บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) อาคาร ดิ ออฟฟิศเศส แอท เซ็นทรัลเวิลด์ ชั้น 32 999/9 ถนน พระรามที่ 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ติดต่อ คุณจันจิรา  เส้งส่ง โทร 02-667-5555 ในช่วงวันและเวลาทำการระหว่างวันที่ 20 – 24 พ.ย. 2566  เวลา 10:00 – 12:00 น. หรือ 14:00 - 17:00 น. และหากผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล ไม่ได้ติดต่อ หรือไม่เข้ามาแสดงหลักฐานในการรับรางวัลภายในระยะเวลาที่กำหนด จะถือว่าผู้โชคดีสละสิทธิ์ในการรับรางวัล • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี

 

เงื่อนไขรวม

• เงื่อนไขรวม • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทฯ ห้าง ร้านค้า ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • โปรดตรวจสอบข้อมูลและเงื่อนไขเพิ่มเติม ณ สื่ออื่นๆ จุดขาย หรือจุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้า • สงวนสิทธิ์เฉพาะยอดใช้จ่ายจากร้านค้าในโซนพลาซา ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 38 สาขา เท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกันเฉพาะศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • สามารถรวบรวมใบเสร็จได้สูงสุดไม่เกิน 10 ใบเสร็จ • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ออกโดยเครื่องแคชเชียร์หรือใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงินที่ถูกต้อง สามารถตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนดเท่านั้น • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ทำการลงทะเบียนภายในวันและสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • รับสิทธิ์ในสาขาที่ซื้อสินค้าเท่านั้น • นำใบเสร็จรับเงินไปลงทะเบียนที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าในเวลาทำการเพื่อรับสิทธิ์เท่านั้น • ไม่สามารถนำใบเสร็จที่ลงทะเบียนรับสิทธิ์แล้ว กลับมาใช้ซ้ำได้ • เงื่อนไขบัตรเครดิต และพันธมิตรที่ร่วมรายการเป็นไปตามที่บริษัท ฯ และธนาคารกำหนด ลงทะเบียนรับสิทธิ ณ จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเซ็นทรัล • สงวนสิทธิ์เฉพาะใบเสร็จที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตที่ร่วมรายการเท่านั้น เพื่อรับสิทธิพิเศษของบัตรเครดิต • สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น • สงวนสิทธิ์ในการรับสิทธิพิเศษต่างๆ การแลกของสมนาคุณ และ/หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ และพาร์ทเนอร์ที่ร่วมรายการ สำหรับเจ้าของหมายเลขสมาชิก The 1 ที่มีบัตรประชาชน และใช้บัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันเท่านั้น • ของรางวัล Top Spenders, Lucky Draw, สินค้าแลกซื้อ และสิทธิพิเศษจากบัตรเครดิตและพันธมิตรที่ร่วมรายการ สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • ของรางวัลเป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 38 สาขา (ยกเว้นเซ็นทรัลเวสวิลล์) • สงวนสิทธิ์ในการเลือกสีและแบบของของรางวัลและของสมนาคุณทุกรายการ ไม่สามารถเลือกและเปลี่ยนแปลงได้ • ของรางวัลและของสมนาคุณไม่สามารถ คืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือสินค้าอื่นได้ทุกกรณี • จำกัดการแลกของสมนาคุณ สิทธิพิเศษต่างๆ และ/ หรือการรับสิทธิพิเศษของบัตรฯ หรือพันธมิตรที่ร่วมรายการ 1 สิทธิ์/พันธมิตร/ท่านตลอดแคมเปญ • ผู้โชคดีหรือผู้ได้รับสิทธิพิเศษจากการสะสมยอดใช้จ่าย มีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข หรือ สินค้า หรือสิทธิ์ประโยนช์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯเห็นสมควร และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า • เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัท, ห้าง, ร้านค้า, ธนาคาร และพันธมิตรที่ร่วมรายการกำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น  จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • สอบถามเพิ่มเติมที่ CPN Call Center โทร. 02-021-9999

เงื่อนไข LUCKY DRAW

เป็นของรางวัลรวมของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 38 สาขา (ยกเว้นเซ็นทรัลเวสวิลล์) • สงวนสิทธิ์เฉพาะเจ้าของสมาชิก The 1 ที่นำใบเสร็จ พร้อมบัตรประชาชน และบัตรเครดิตที่มีชื่อ-นามสกุลตรงกันมาลงทะเบียนรับสิทธิ์ที่จุดแลกของสมนาคุณของศูนย์การค้าเท่านั้น • ระยะเวลาชิงรางวัล 1 พ.ย. 2566 - 7 ม.ค. 2567 เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น • สามารถรวบรวมใบเสร็จภายในวันและสาขาเดียวกัน ไม่เกิน 10 ใบเสร็จ จากร้านค้าที่ร่วมรายการภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลที่อยู่ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัลเท่านั้น • ไม่รวมใบเสร็จจาก ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th

*พิเศษ รับสิทธิ์ลุ้น X3 สำหรับลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน, บัตรเครดิตอิออน, บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ, บัตรเครดิตซิตี้, บัตรเครดิตธนาคารออมสิน, บัตรเครดิตกสิกรไทย, บัตรเครดิตกรุงศรี, บัตรกรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า, บัตรเครดิตเคทีซี, บัตรเครดิตคาร์ดเอกซ์ บัตรเครดิตไทยพาณิชย์, บัตรเครดิตทีทีบี (บัตรเครดิตทีเอ็มบี บัตรเครดิตธนชาต), และบัตรเครดิตยูโอบี ณ ร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ, ลูกค้าที่ใช้จ่ายผ่านร้านค้าที่ร่วมรายการสะสม-แลกคะแนน The 1 และ ลูกค้า Nok Air ที่แสดงนำใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ* พร้อม Boarding Pass สำหรับเที่ยวบินระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2566 – 7 ม.ค. 2567 มาลงทะเบียน ที่แสดงใบเสร็จจากร้านค้าในโซนพลาซาที่ร่วมรายการ (สามารถเลือกใช้สิทธิพิเศษอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) ไม่รวมใบเสร็จห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล โรบินสัน ท็อปส์ มาร์เก็ต เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ เพาเวอร์บาย ซูเปอร์สปอร์ต บีทูเอส โฮมเวิร์ค ออฟฟิศเมท แฟมิลี่มาร์ท โรงแรมในเครือเซ็นทารา www.central.co.th และ www.jd.co.th • ไม่รวมใบเสร็จจาก การซื้อเพื่อลงทุน การค้า ขายส่ง การซื้อทองหรือเพชร ไม่รับใบจองสินค้า ใบมัดจำค่าสินค้า การแยกใบเสร็จจากยอดซื้อเพียงรายการเดียว ใบเสร็จจากฟู้ดคอร์ท รวมถึงการชำระค่าสาธารณูปโภค การทำธุรกรรมทางการเงินทุกประเภท การชำระเบี้ยประกัน การเติมเงินในบัตรเติมเงินทุกชนิดหรือการซื้อบัตรแทนเงินสดทุกชนิด การใช้บริการ Kerry Express และ ไปรษณีย์ไทย • สงวนสิทธิ์เฉพาะลูกค้าสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยและให้ข้อมูลครบถ้วนสามารถติดต่อได้เท่านั้น • เมื่อจบแคมเปญทางบริษัทฯ จะทำการพิมพ์ชื่อ-นามสกุล และเบอร์ติดต่อของลูกค้าที่เข้าร่วมรายการจากฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ ลงบนกระดาษตัดเป็นชิ้นส่วนแล้วรวบรวมนำมาจับรางวัลตามวันที่กำหนด • จับรางวัลวันที่ 26 ก.พ. 2567 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แจ้งวัฒนะ จังหวัดนนทบุรี • ประกาศรายชื่อ ผู้โชคดีวันที 20 มี.ค. 2567 ณ จุดแลกของสมนาคุณและ Website ของศูนย์การค้าเซ็นทรัลทุกสาขาทั่วประเทศ และเอสพละนาด รัชดาภิเษก รวม 38 สาขา (ยกเว้นเซ็นทรัลเวสวิลล์)  • กรณีผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้เยาว์และยังไม่มีรายได้ อนุโลมให้ผู้ปกครองรับสิทธิ์แทนได้ โดยต้องนำหลักฐานมาแสดงตนในวันรับของรางวัล  • ผู้โชคดีมีสิทธิ์ได้รับรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียว • ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถคืน ทอน แลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือเปลี่ยนเป็นของรางวัลอื่นได้ • ของรางวัลสงวนสิทธิ์ที่บริษัทกำหนดเท่านั้น ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • กรณีรางวัลที่ได้รับจะต้องถูกเรียกเก็บภาษี และภาษีมูลค่าเพิ่มตามที่กฏหมายกำหนด ผู้ได้รับรางวัลต้องชำระค่าภาษีดังกล่าว • รางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย 5% และภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ของมูลค่าของรางวัล ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพิ่มให้กับบริษัทด้วย • กำหนดจ่ายค่าภาษีของรางวัลระหว่างวันที่ 25 - 29 มี.ค. 2567  ที่สำนักงานใหญ่ บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา มิฉะนั้นถือว่าสละสิทธิ์ • เงื่อนไขเป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด • การตัดสินของคณะกรรมการ ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์การถ่ายภาพผู้ได้รับรางวัลเพื่อการประชาสัมพันธ์ • พนักงาน บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด และพนักงานของ ร้านค้าในศูนย์ฯ ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ เห็นสมควรและเป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด รวมถึงความผิดพลาดในการพิมพ์ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลที่ 1 รถจักรยานยนต์ไฟฟ้า ZEEHO รุ่น AE8+ จำนวน 2 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 190,520 บาท รวมมูลค่า 381,040 บาท  รางวัลที่ 2  ทริปเที่ยวญี่ปุ่น 5 วัน 3 คืน 2 ที่นั่ง พร้อมคูปองเงินสดโปเกมอนเซ็นเตอร์ 20,000 บาท หรือ 81,000 เยน (อัตราแลกเปลี่ยน ณ วันที่ 2 ต.ค. 2566 : 1 บาท = 4.05 เยน) จำนวน 10 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 120,000 บาท รวมมูลค่า 1,200,000 บาท ออกเดินทางวันที่ 18 – 22 มิ.ย. 2567 • วันแรก (18 มิ.ย. 2567 เวลา 23.00 น.) : เดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ สู่สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น โดยสายการบิน Thai AirAsia X (ใช้เวลาบิน 6.05 ชั่วโมง) • วันที่ 2 (19 มิ.ย. 2567) : สนามบินนาริตะ ประเทศญี่ปุ่น - เมืองคามาคุระ (Kamakura) – ถนนโคมาจิ โดริ (Komachi Dori) - ที่พักโรงแรม Yukari No Mori Yamanakako (Onsen) • วันที่ 3 (20 มิ.ย. 2567) ภูเขาไฟฟูจิ – หุบเขาโอวาคุดานิ - โกเทมบะ พรีเมี่ยม เอ้าท์เลต (Gotemba Premium Outlets) – ที่พักโรงแรม Shinjuku Washington Hotel • วันที่ 4 (21 มิ.ย. 2567) : วัดเซนโซจิ (Sensoji Temple) - ถนนนากามิเสะ (Nakamise) – โตเกียวโปเกม่อนเซ็นเตอร์ (Pokémon Center Mega Tokyo) - ย่านช้อปปิ้ง ชินจูกุ (Shinjuku) – ที่พักโรงแรม Hotel Mystays Premier Narita) • วันที่ 5 (22 มิ.ย. 2567 เวลา 9.00 น.) : เดินทางจาก สนามบินนาริตะ สู่สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ โดยสายการบิน Thai AirAsia X (XJ) เที่ยวบินที่ XJ 603 (ใช้เวลาบินประมาณ 7.20 ชั่วโมง) • โปรแกรมทัวร์อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า  • รางวัลที่ 3 ตั๋วโดยสารไป-กลับ ภายในประเทศ จากสายการบิน Nok Air จำนวน 40 รางวัล มูลค่ารางวัลละ 19,000 บาท รวมมูลค่า 247,000 บาท • ไม่สามารถเลือกหรือเปลี่ยนแปลงได้ • ลูกค้าผู้ได้รับรางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าภาษีของรางวัล , บัตรโดยสารมีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 25 มีนาคม 2567 – 24 มีนาคม 2568 เท่านั้น หากมิใช้สิทธิภายในกำหนด ถือว่าท่านสละสิทธิ และไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ • บัตรโดยสารนี้เป็นที่นั่งประเภทบินเบาๆ ( Nok Lite ) และไม่สามารถใช้สิทธิในการเดินทางช่วงเทศกาล/วันหยุดต่อเนื่อง ไม่สามารถใช้เดินทางแบบ Fly’n’Ride, Fly’n’Ferry ไม่สามารถใช้เดินทางในเส้นทางบินต่อเนื่องได้ (Connecting Flight) และไม่สามารถใช้เดินทางในเที่ยวบินร่วมกับสายการบินอื่นได้ • การติดต่อขอสำรองที่นั่ง : - ต้องดำเนินการล่วงหน้าอย่างน้อย 5 วันก่อนการเดินทาง โดยกรอกรายละเอียดให้ครบถ้วน พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนผู้เดินทาง - ติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อสำรองที่นั่งทางอีเมล nokredemption@nokair.com (เวลาทำการ วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 -17.00 น.) - สำมารถเดินทางได้เฉพาะเส้นทางบินที่ได้ระบุไว้ใน Voucher เท่านั้น และผู้เดินทางต้องแจ้งรายละเอียด ทั้งขาไป-ขากลับให้ครบถ้วน ไม่สามารถแยกเดินทางได้ทีละเที่ยวบิน • ผู้ได้รับสิทธิ์ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมภาษีหัก ณ ที่จ่าย จำนวน 5% โดยจะคำนวณจากราคาบัตรโดยสาร ณ วันที่ทำการสำรองที่นั่ง รวมถึง ค่าธรรมเนียมภาษีสนามบิน (ซึ่งเจ้าหน้าที่จะแจ้งมูลค่าให้ทราบเมื่อทำการสำรองที่นั่ง) • กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการเดินทาง กรุณาติดต่อ Call Center 1318 ทั้งนี้ ผู้โดยสารต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเปลี่ยนแปลง พร้อมทั้งส่วนต่างค่าโดยสาร และต้องทำการแจ้งเพื่อเปลี่ยนแปลงล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการก่อนกำหนดการเดิม • สายการบินนกแอร์ขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินในทุกกรณี และไม่สามารถเรียกขอใบเสร็จรับเงินเพิ่มเติมแต่อย่างใดได้ • ขอสงวนสิทธิ์ในการสะสมเที่ยวบินสำหรับผู้โดยสารที่เป็นสมาชิกนกแฟนคลับ • บริการเสริมต่าง ๆ ผู้โดยสารสามารถซื้อเพิ่มเติมได้ที่ Call Center 1318 หรือ www.nokair.com • รวมทั้งสิ้น 52 รางวัล มูลค่า 2,341,040 บาท (สองล้านสามแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสีสิบบาทถ้วน)

ร้านค้าที่ร่วมโปรโมชั่น

Promotions you might be interested in​

Complete


We have received your information