Promotions


All promotions and privileges at Chanthaburi

Shopping promotions

KTC

25 May 22 - 31 Jul 22

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ KTC 
ช้อปปุ๊บ สแกน QR ปั๊บ แลกรับเครดิตเงินคืน 12% 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และลงทะเบียน 
เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://ktc.promo/centralpattana 

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 ("ระยะเวลารายการ")ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ที่เว็บไซต์ http://ktc.promo/centralpattana  เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 12% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/centralpattana เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 10. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000

Partner & credit card promotions

KTC

25 May 22 - 31 Jul 22

สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตเคทีซี 

สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกบัตรฯ KTC 
ช้อปปุ๊บ สแกน QR ปั๊บ แลกรับเครดิตเงินคืน 12% 

เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตฯ กับร้านค้าเช่าต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ และลงทะเบียน 
เพื่อใช้คะแนน KTC FOREVER เท่ายอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป แลกรับ
ลงทะเบียนออนไลน์ที่ http://ktc.promo/centralpattana 

หมายเหตุ : สมาชิกบัตรเครดิตฯ ต้องลงทะเบียนทุกครั้งที่ต้องการใช้คะแนนสะสมแลกรับ และต้องลงทะเบียนเข้าร่วมรายการในวันเดียวกันกับที่สมาชิกบัตรเครดิตฯ มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เกิดขึ้นเท่านั้น ไม่สามารถลงทะเบียนข้ามวันหรือย้อนหลังจากวันที่สมาชิกมียอดใช้จ่ายเกิดขึ้นได้ และหากยอดใช้จ่ายมีจุดทศนิยมจะต้องใส่จุดทศนิยมด้วย รวมถึงไม่ต้องใส่เครื่องหมาย “ , “ ในยอดใช้จ่าย เช่น 4500.50

เงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายแลกรับเครดิตเงินคืน 12%

 1. รายการส่งเสริมการขาย ("รายการ") นี้บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ เคทีซีจัดทำขึ้นเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกบัตรเครดิต KTC ("สมาชิก") ที่มียอดใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต KTC ("บัตรฯ") ณ  ร้านค้าเช่าภายในศูนย์การค้าฯ ในช่วงระหว่างวันที่ 26 พ.ค. 65 - 31 ก.ค. 65 ("ระยะเวลารายการ")ตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น
 2. ขอสงวนสิทธิ์ยกเว้นสมาชิกบัตรเครดิต KTC Royal Orchid Plus ทุกประเภท, KTC CASH BACK ทุกประเภท, บัตรเครดิต KTC - ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย, KTC VISA CORPORATE, และบัตร KTC เพื่อหน่วยงานรัฐ ไม่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้
 3. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับสมาชิกบัตรเครดิตฯ ที่มีคะแนนสะสมเพียงพอตามเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  และเฉพาะการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษวันต่อวันที่สมาชิกทำรายการเท่านั้น
 4. สมาชิกที่ประสงค์จะขอรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้ จะต้องลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์การเข้าร่วมรายการ ที่เว็บไซต์ http://ktc.promo/centralpattana  เพื่อการใช้คะแนนสะสมแลกรับสิทธิพิเศษตามเงื่อนไขที่กำหนดและสมาชิกจะต้องได้รับข้อความตอบกลับยืนยันการเข้าร่วมรายการจากเคทีซี  จึงจะมีสิทธิ์เข้าร่วมรายการนี้
 5. กรณีสมาชิกถือบัตรฯที่สามารถเข้าร่วมรายการนี้ได้ ภายใต้ชื่อของสมาชิกรายเดียวกัน มากกว่า 1 ใบเคทีซีจะพิจารณาจากยอดใช้จ่ายแยกตามแต่ละบัตรฯ  และนำยอดใช้จ่ายเฉพาะจากบัตรฯ ที่ลงทะเบียนเข้าร่วมรายการตามเงื่อนไขที่กำหนด มาคำนวณเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิกที่ลงทะเบียนไว้ กรณีสมาชิกมีการยกเลิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ เคทีซีจะถือว่าสมาชิกได้สละสิทธิ์การเข้าร่วมรายการนี้
 6. กรณีที่ยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปที่มีเศษสตางค์ เคทีซีขอสงวนสิทธิ์ปัดเศษขึ้นเป็นหน่วยบาทเพื่อใช้เป็นยอดใช้จ่ายในการคำนวณจำนวนคะแนนสะสมเพื่อแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้
 7. การแลกรับเครดิตเงินคืนตามรายการนี้เฉพาะสำหรับการชำระค่าสินค้า/บริการต่อ 1 เซลส์สลิป เท่านั้น ไม่สามารถแยกเซลส์สลิปได้
 8. ขอสงวนสิทธิ์ไม่นำดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ และค่าธรรมเนียมต่างๆ เงินคืนที่เกิดจากการยกเลิกรายการซื้อสินค้า/บริการ หรือเงินคืนที่เกิดจากการ Refund ทุกประเภท มาคำนวณเพื่อมอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกตามรายการนี้
 9. การคำนวณยอดการใช้จ่ายเพื่อรับเครดิตเงินคืน 12% ของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป จะคำนวณเฉพาะยอดการใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ที่เกิดขึ้น ณ ร้านค้าแบรนด์ที่กำหนดเท่านั้น โดยจะคำนวณสำหรับแต่ละรายการเรียงตามลำดับวัน เวลาที่มีการทำรายการใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ก่อนหลัง ทั้งนี้ ในวันที่ KTC ทำการคิดคำนวณยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิป และจำนวนคะแนนสะสมที่สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีต้องการใช้แลกเครดิตเงินคืน 12% สมาชิกบัตรเครดิตเคทีซีจะต้องมีคะแนนสะสมคงเหลือเพียงพอกับยอดใช้จ่ายต่อเซลส์สลิปตามที่สมาชิกได้ลงทะเบียนบน http://ktc.promo/centralpattana เพื่อใช้คะแนนสะสมเท่ากับยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปเท่านั้น จึงจะมีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนของยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิปนั้น
 10. เคทีซี จะทำการเครดิตเงินคืนเข้าบัญชีบัตรฯ ของสมาชิก ภายใน 60 วัน นับจากวันสุดท้ายของแต่ละเดือนตามรอบเดือนปฏิทิน
 11. สิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้แก่ผู้อื่นได้
 12. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้ เฉพาะสมาชิกที่มีสถานภาพบัญชีเป็นปกติ และไม่มีประวัติการผิดนัดชำระหนี้ตลอดระยะเวลารายการ จนถึงวันที่เคทีซีทำการมอบสิทธิประโยชน์ โดยยึดข้อมูลของเคทีซีเป็นสำคัญ
 13. ขอสงวนสิทธิ์ในการมอบ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืนสิทธิประโยชน์ตามรายการนี้  ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน รวมทั้งเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย (ถ้ามี) หากมีการใช้สิทธิ์เข้าร่วมรายการ โดยไม่สุจริต ทุจริต หรือฉ้อฉล เพื่อให้ได้มาซึ่งสิทธิประโยชน์ในรายการนี้ หรือใช้บัตรฯเพื่อธุรกิจทางการค้าเชิงพาณิชย์ ใช้บัตรฯผิดเงื่อนไขที่กำหนด หรือผิดวัตถุประสงค์ของการใช้เพื่อการบริโภค หรือสมาชิกมีการยกเลิกรายการใช้จ่ายภายหลังจากเคทีซีได้มอบสิทธิประโยชน์ให้แก่สมาชิกไปแล้ว
 14. เงื่อนไขอื่นๆ ที่มิได้กำหนดในรายการนี้ให้เป็นไปตามที่ร้านค้า/ผู้ขายสินค้า/ผู้ให้บริการกำหนด โปรดตรวจสอบเงื่อนไขก่อนการซื้อสินค้า/บริการ
 15. เคทีซีไม่ใช่ผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือผู้ให้บริการ และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ เกี่ยวกับสินค้า/บริการตามรายการนี้ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้า/บริการ หรือต้องการใบเสร็จหรือ ใบกำกับภาษี กรุณาติดต่อโดยตรงกับผู้ผลิต ผู้จำหน่ายและ/หรือเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นๆ
 16. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือยกเลิกรายละเอียด เงื่อนไขและ/หรือสิทธิประโยชน์ใดๆ ในรายการนี้ (รวมถึงเปลี่ยนแปลงของรางวัลที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือเทียบเท่า) โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และในกรณีมีข้อพิพาท คำตัดสินของเคทีซีถือเป็นที่สิ้นสุด
 17. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ KTC PHONE 02 123 5000
bg1

Complete


We have received your information